Ankara Konya Devlet Karayolu, 29 km,
Golbasi, Ankara
06830
Turkey
× × × × × × ×