Piyalepasa Bulvari,
Istanbul
34381
Turkey
× × × × × × × ×