Tibia compression bone plate / distal DTBLxxxxxx series TAEYEON Medical

Tibia compression bone plate / distal DTBLxxxxxx series TAEYEON Medical
DTBLxxxxxx series


  • Part of bone: : distal
  • Surgical application: : tibia
South Korea


Endorsed Companies