Modular operating theater / prefab Hertogenbosch ADK Modulraum

Modular operating theater / prefab Hertogenbosch ADK Modulraum
Hertogenbosch

for Price / Quote
for Documentation
for Questions

Jeroen Bosch Hospital, Hertogenbosch (NL) Project:Jeroen Bosch Hospital, Hertogenbosch (NL) Size:180 m² Year:2007 Client:Jeroen Bosch Krankenhaus Surgery department with 2 operating theatres in Hertogenbosch
  • Characteristics:modular, prefab
Im Riegel 28,
73450 Neresheim
Germany
× × × × × × ×